Общи условия за ползване на платформа за продажба на активи и вземания на „АМС България“ ООД

1. ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия представляват общите условия за ползване на www.vendofin.com като платформа за продажба на активи и вземания, които уреждат правилата за ползването на www.vendofin.com, включително сключването на договор за покупко-продажба на актив или вземане след успешно приключил аукцион.

2. ДАННИ ЗА „АМС БЪЛГАРИЯ“ ООД
2.1. „АМС България“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, област София, община Столична, гр. София, район „Оборище“, ул. „Лисец“ № 7, с адрес за кореспонденция Република България, област София, община Столична, гр. София, район „Оборище“, ул. „Лисец“ № 7 с ЕИК 204613771, вписано в Търговския регистър на Република България и идентификационен номер по ДДС в България: BG204613771, (наричано по-долу „посредник“).
2.2. „АМС България“ ООД администрира електронна платформа за продажба на активи и вземания, под формата на сайта www.vendofin.com (наричана за краткост „платформата“).
2.3. Можете да се свържете с „АМС България“ ООД на следния и-мейл адрес info@ams-bulgaria.com
2.4. Продавач в платформата може да е „АМС България“ ООД или всяко лице, което предлага активи или вземания на търг и има сключено съответно споразумение за това с „АМС България“ ООД.

3. ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ:
3.1 „Аукцион“ означава виртуален електронен търг на актив или вземане.
3.2 „Тип на аукциона“ – представлява избран от продавача вариант на протичане на търга, който може да бъде:
a. Английски с явно наддаване - продавачът дефинира аукциона като обявява начална цена, резервирана цена (цена, която купувачите не виждат) и цена за директна покупка на обявения актив или вземане. В този тип аукцион платформата приема само увеличаващи се оферти от купувачите. След изтичане на зададеното време за провеждане на аукционна, най-високата предложена оферта е печеливша. По време на аукционна, продавачът вижда само най-високата предложена цена.
b. Английски с тайно наддаване - при този тип аукцион, само първите трима наддавачи, предложили най-висока цена, виждат на кое място са в момента. Процесът е като английски аукцион с явно наддаване, но наддавачите не виждат най-високата текуща оферта.
c. Закрит – при този тип аукцион, всеки наддавач може да прави неограничен брой оферти, който не са видими за наддавачите и продавача. Тук не е необходимо всяка следваща подадена оферта да е по-висока от предходната. Валидна е последната подадена оферта. Продавача вижда само колко оферти са направени. Аукционът приключва с изтичане на срока му.
d. Смесен с явно наддаване – този тип аукцион се състои от два последователни аукциона. Първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е английски тип със явно наддаване. Между двете части на аукциона има три минути технологична пауза. Продавачът определя един от двата критерия за допускане на наддавачите до втората част на аукциона – минимална цена или брой най-високи оферти.
e. Смесен със с тайно наддаване – този тип аукцион се състои от два последователни аукциона. Първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е английски тип с тайно наддаване. Между двете части на аукциона има три минути технологична пауза. Продавачът определя един от двата критерия за допускане на наддавачите до втората част на аукциона – минимална цена или брой най-високи оферти.
3.3 Видимост на аукциона, се избира от продавача и може да бъде:
a. Отворен - този аукцион по подразбиране е видим в каталога с аукциони за всички регистрирани ползватели и последните могат да участват без покана;
b. Скрит – този аукцион по подразбиране не е видим в каталога с аукциони от регистрираните ползватели, освен за тези които са получили покана за скрития аукцион.
c. С покани - този аукцион по подразбиране е видим в каталога с аукциони за всички регистрирани ползватели, но могат да участват само, тези които са получили покана.
3.4 „Резервирана цена“ – означава определената от продавача минимална цена на актив или вземане, при достигането на която и след приключването на аукциона, продавачът има задължение да сключи договор за покупко-продажба. Резервираната цена не е видима за ползвателите в платформата.
3.5 „Стартираща цена“ - означава първоначалната цена от която стартира аукциона.
3.6 „Време за удължаване на аукцион“ ( Обратно отброяване) – означава времеви интервал, определен от продавача, в който ако бъде подадена оферта, аукциона се удължава със съответното време.
3.7 „Наддавателна стъпка“ – означава сумата с която наддавач може да може да прави наддавателни предложения в аукциона. Те се определят от продавача.
3.8 „Максимална стъпка“ – определя се от продавача при публикуване на аукциона и е видима за ползвателите. При подаване на оферта над тази цена, платформата не приема офертата.
3.9 „Минимална стъпка“ - определя се от продавача при публикуване на аукциона и е видима за ползвателите. При подаване на оферта под тази цена, платформата не приема офертата.
3.10 „Възнаграждение“ означава таксата, която продавачът трябва да плати на „АМС България“ ООД за посредничеството при продажба на актив или вземане. Размерът на възнаграждението се определя, съгласно публикувана на уебсайта Тарифа или договорена между страните цена. Разходи за допълнителни услуги могат да бъдат уговорени в маркетингово споразумение.
3.11 „Приемане на оферта“ означава потвърждаване на най-високото предложение в обявен и активен аукцион, което е направено в платформата.
3.12 „Образец на договор“ означава договорът за покупко-продажба на актив или вземане и образци на такъв договор, предоставени от „АМС България“ ООД в съответствие с точка 16.1 по-долу, или предоставени от продавача.
3.13 „Наддавателна предложение” е предложение за закупуване на актив или вземане на аукцион чрез платформата www.vendofin.com при спазване на правилата за провеждане на съответния аукцион.
3.14 „Наддавач“ е всеки ползвател на платформата, който наддава за актив или вземане обявено в търг.
3.15 „Продавач“ означава ползвател на платформата, който е обявил актив или вземане на търг в платформата.
3.16 Спечелил Купувач“ означава наддавач, който е подал най-високата оферта в срока на търга, достигнал е резервираната цена, определена от продавача, и чиято оферта е приета от платформата. Спечелилият купувач е задължен да сключи договор за покупко-продажба с продавача на съответния актив или вземане и да заплати покупната цена.
3.17 Директна покупка“ („Buy-Now”) означава предложение от продавача за придобиване на актива или вземането на предварително определена от него цена. С подаването на предложение за директна покупка, наддавача бива обявен за купувач и до аукцион не се стига. Цената за директна покупка е активна от публикуване на аукциона в платформата до 1 час преди началото му.
3.18 „Цена за директна покупка“ означава цената на актив или вземане, посочена от продавача в оферта за продажба при избора на опцията директна покупка (“Buy-Now”). Цената за директна покупка е активна от публикуване на аукциона в платформата до 1 час преди началото на аукциона.
3.19 „Потвърждение за регистрация“ е потвърждението, описано в точка 6.2 по-долу, относно сключването на споразумение за ползване на платформата между „АМС България“ ООД и ползвателя.
3.20 „Придружаващи документи“ означава цифрови документи, посочени в точка 9.1, буква б) по-долу, и информация относно един или няколко актива или вземания.
3.21 „Продължителност на аукциона“ означава периодът, в който може да се направи наддавателна оферта в обявен аукцион, като се има предвид разпоредба на точка 13.4 по-долу.
3.22 „Изключване на ползвател“ означава изключване на ползвател и заличаване на регистрацията му в съответствие с Раздел 8 по-долу.
3.23 „Външни данни“ означава такава информация и документи, които са получени от трети лица по отношение на актива или вземането, като информация за адрес, информация за кредитен рейтинг и информация от публичен регистър.
3.24 „Пазарно проучване” означава аукцион, който дава на продавача ориентация за интереса към определено вземане или портфейл от вземания, като същият е не обвързващ за страните.
3.25 „Маркетингово споразумение“ означава договорната връзка между „АМС България“ ООД и продавача на актив или вземане относно маркетинга на актив или вземане за продажба в платформата, и допълва настоящите общи условия.
3.26 „Забрана за заобикаляне“ означава всяка клауза на забрана, насочена към ползвателя на платформата съгласно точка 19 по-долу.
3.27 „Договор за покупко-продажба“ означава договор между продавача и спечелилия аукциона наддавач, във връзка с продажбата и придобиването на актив или вземане след успешно приключил аукцион.
3.28 „Вземане“ означава едно или повече вземания, които се търгуват в платформата и са обявени на търг.
3.29 „Актив“ означава един или повече материални активи, които се търгуват на платформата и са обявени на търг.
3.30 „Документи за вземане“ са документи, които пряко или непряко служат за доказване на вземането, и по-специално договор, фактура, запис на заповед или други учредени обезпечения, изпълнителен лист, заповед за изпълнение, съдебно или арбитражно решение, извлечение от регистъра на особените залози, но само такива, с които продавачът разполага.
3.31 „Документи за актив“ са документи, които пряко или непряко служат за доказване на собствеността, идентичността, характеристиките и състоянието на актива, и по-специално нотариален акт, спецификации, тръжни документи, чертежи, протоколи за приемане, фактури, експертни оценки, търговска кореспонденция и документи за право на собственост или други които продавачът е предоставил, но само такива, с които продавачът разполага.
3.32 „Платформата“ означава интернет базирана и ограничена с достъп търговска онлайн платформа за продажба на активи и вземания, управлявана от „АМС България“ ООД на уебсайта www.vendofin.com.
3.33 „Специални услуги“ означава допълнителни договорени услуги във връзка с маркетирането на даден актив или вземане, индивидуално договорени с „АМС България“ ООД.
3.34 „Условия за използване“ означава настоящите Общи условия за ползване на уебсайта www.vendofin.com за платформата поддържана от „АМС България“ ООД.
3.35 „Фирмен профил“ – представлява профил на търговец по смисъла на Търговския закон, от чието име ползватели на платформата със собствени акаунти извършват преглед на активи или вземания и могат да отправят наддавателни предложения. Един фирмен профил може да има повече от един потребителски акаунт.
3.36 „Потребителски акаунт“ – представлява индивидуална регистрация на ползвател в платформата. Той може да бъде част от фирмен профил или самостоятелен потребителски акаунт. Акаунтът на ползвателя също така служи за целите на регистриране и реализация на търговските сделки на ползвателя, във връзка с отношенията му с „АМС България“ ООД и всички свои действия на платформата www.vendofin.com.
3.37 “Модератор на фирмен профил“ – акаунт на ползвател на платформата с права за създаване на допълнителни акаунти, определяне на роли и промяна на достъпа до категориите предлагани активи и вземания в платформата, в рамките на фирмения профил на компанията.
3.38 „Потребител с права за преглед“ - е потребителски акаунт с ограничени права само за разглеждане на детайли за определен аукцион.
3.39 „Информационен бюлетин” (Newsletter) - означава информационен бюлетин изпращан по имейл до ползватели на платформата. Ползвателите могат да се абонират за информация относно аукциони, промоции и услуги предлагани в платформата.
3.40 „Уебсайт“ означава домейнът на началната страница www.vendofin.com

4. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ
4.1 Страна по споразумението с „АМС България“ ООД е регистриран ползвател в платформата www.vendofin.com, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в акаунта му.
4.2 Информация за посредника съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
a) Наименование на посредника: „АМС България“ ООД
b) Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, район „Оборище“, ул. „Лисец“ № 7, ет. 3.
c) Адрес за упражняване на дейността: област София, община Столична, район „Оборище“, ул. „Лисец“ № 7, ет. 3.
d) Данни за кореспонденция: област София, община Столична, „Оборище“, ул. „Лисец“ № 7, ет. 3, тел. 02 800 54 14, email: [•];
e) Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Република България с ЕИК 204613771
f) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204613771
g) Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

5. ПРЕДМЕТ
5.1 Целта на споразумението за използване е подробно описана в настоящите общи условия за ползване на платформа на „АМС България“ ООД, и/или всяко допълнително споразумение.
5.2 Въз основа на настоящите общи условия за ползване на платформата www.vendofin.com и всяко друго допълнителни споразумение сключено във връзка с тях (включително, но не само маркетингови споразумения, споразумения с трети лица за привличане на купувачи, за реклама на вземания и активи, съхраняване на активи и други) се регулира процеса на ползване на платформата и начина на предлагането на всякакъв вид активи или вземания или подаването на оферти за закупуване на такива активи или вземания чрез виртуални търгове/аукциони или цена за незабавна покупка. Настоящите общи условия за ползване уреждат инициирането и обработката на договори за покупко-продажба по отношение на такива активи или вземания, каквито са били предложени на търг чрез платформата.
5.3 Общите условията и редът на използване на платформата се прилагат изключително за търговските отношения между „АМС България“ ООД и регистрираните ползвателите на платформата в актуалната им редакция. Използвайки платформата, ползвателят приема настоящите общи условията за ползване и функционалния режим на платформата за продажба на активи и вземания, както е описано на уебсайта www.vendofin.com. „АМС България“ ООД няма да приема такива условия на търговия, предоставени от ползвателя, които са в отклонение от Общите условията за ползване, освен ако „АМС България“ ООД изрично не е дал съгласието си за валидността им в изрична писмена форма.
5.4 Общите условия за ползване на платформата не са предмет на условията по договора за продажба за активи или вземания. Точка 16 по-долу урежда правните отношения между продавача и купувача по договора за покупко-продажба на активи и вземания.
5.5 Услугата за ползване на платформата, предоставяна от „АМС България“ ООД на ползвателите представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на услугата са следните: използване на платформата с цел продаване или придобиване на активи или вземания.
5.6 „АМС България“ ООД предоставя, а ползвателите използват услугите на платформата, съгласно параметрите, обявени в настоящите Общи условия и на страницата на платформата в Интернет - www.vendofin.com, както и съгласно параметрите на всяко друго допълнителни споразумение сключено във връзка с тях.

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
6.1 Уебсайтът www.vendofin.com се оперира и управлява от „АМС България“ ООД. Услугите, предлагани чрез уебсайта, се предлагат и доставят от „АМС България“ ООД. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”), представляват правно обвързващ договор между ползвателя на платформата на уебсайта www.vendofin.com и „АМС България“ ООД, заедно с всички приложения, изменения и допълнения към тях. Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.
6.2 Освен ако не е договорено друго, споразумението за ползване на платформата се счита за сключено от момента на успешно завършена регистрация от ползвателя (т. 7 по-долу) и получаването на потвърждението за регистрация, което ще бъде изпратено в електронна форма на посочения при регистрацията имейл адрес.
6.3 Изявлението за сключване на споразумение за ползване на платформата и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.
7.1. Ползвателите следва да се регистрират на уебсайта на платформата, след което ще бъде създаден потребителски акаунт. Ползвателят трябва да избере потребителско име и парола по време на регистрацията. Имената на ползвателя и паролите се пазят в тайна и не се прехвърлят или предават на трети страни за използване. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, ползвателя декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. „АМС България“ ООД потвърждава извършената от ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След активирането на потребителски акаунт, между ползвателя и „АМС България“ ООД възникват договорни отношения. Ползвателите-юридически лица могат да създадат „фирмен профил“, в рамките на който да регистрират отделни потребителски акаунта на свои служители или представители.
7.2. Платформата ще бъде достъпна както за юридически, така и за физически лица, и информацията, изисквана и предоставяна по време на регистрацията им, трябва да е вярна и пълна. „Потребителски акаунт“ създаден от физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъл на Търговския закон, може да бъде единствено купувач на предложен за продажба актив, но не и за вземане. Информацията при регистрация включва информация, свързана с ползвателя и удостоверяване на самоличност, данни за юридическото лице и данни за контакт, по-специално, доколкото те са свързани с име, възраст, ЕГН, професия, наименование на търговеца, телефон, адрес, данни от Търговски регистър или друг подобен публичен регистър, ДДС номер, данни за контакт с представител и информация относно валиден имейл адрес, ако е приложимо и друга информация и декларирани данни.
7.3. При извършване на регистрацията ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
7.4. „АМС България“ ООД си запазва правото да проверява данните, посочени в регистрацията чрез искане за предоставяне на релевантни документи, както и да отхвърля непълни или неверни регистрационни данни. При предоставяне на неверни, непълни или неточни данни, ползвателят няма да има право да сключи споразумение за ползване на платформата и няма да получи информация за активиране на регистрацията.
7.5. „АМС България“ ООД използва в платформата www.vendofin.com, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на споразумение за ползване на платформата.
7.6. Ползвателите използват платформа www.vendofin.com като единствено средство за участие в аукциони и за регулиране на отношенията помежду си.

8. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ ОТ ПЛАТФОРМАТА
8.1 „АМС България“ ООД може временно или окончателно да изключи даден ползвател да ползва платформата и/или да го лиши от достъп до оферта за продажба или да прави оферта за продажба за определен срок или постоянно, както и да изтрие регистрацията му, ако:
(a) съществуват достатъчно индикации, които сочат, че ползвателят нарушава законовите разпоредби, правата на трети лица или общите условия за ползване на платформата или че подобно нарушение е предстоящо и ползвателят не успее да коригира нарушението незабавно въпреки предупреждение отправено от „АМС България“ ООД;
(b) забраната за заобикаляне е била нарушена;
(c) „АМС България“ ООД кани ползвателя да представи доказателство за неговата самоличност и идентификационни данни, и ако не предостави такова доказателство в подходящ срок, въпреки че е предупреден за предстоящо изключване;
(d) ползвателят е предоставил непълна или невярна информация по време на регистрацията и не е успял да допълни или коригира тази информация в рамките на подходящ срок, въпреки че е това е поискано от „АМС България“ ООД;
(e) при други обстоятелства, по преценка на „АМС България“ ООД, които представляват нарушение.
8.2 Изключването от използването на платформата не засяга задължението на ползвателя да заплаща договорени такси или други права на „АМС България“ ООД.

9. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „АМС БЪЛГАРИЯ“ ООД
9.1 „АМС България“ ООД предоставя посреднически услуги чрез платформата. Основните услуги, предоставяни от „АМС България“ ООД са следните неизчерпателно изброени дейности:
(a) В обхвата на техническите възможности (т. 21 по-долу) „АМС България“ ООД предоставя достъп на ползватели на платформата за публикуване на аукцион и участие в такъв. Платформата улеснява представянето на оферти за продажба от продавача и подаването на наддавателни оферти от купувача и определянето на цената на един актив или вземане, както и цената за купувача на актив или вземане, който участва в процеса на придобиване.
(b) Платформата предоставя възможност за предоставянето на придружаващи цифрови документи и информация за офертата за продажба относно актив или вземане.
(c) „АМС България“ ООД предоставя възможност за провеждане на огледи на активи на място, чрез видео или конферентен връзка.
(d) „АМС България“ ООД изготвя дю дилиджънс (Due DIligence) анализ, оценка и съдействие при подготовката на прилежащи документи на активи и вземания, срещу допълнително заплащане, съгласно Тарифата.
(e) „АМС България“ ООД предоставя възможност на ползвателите за изтегляне на образци на договори и други документи, които са полезни за инициирането, сключването, и за които активи е приложимо, обработването на договори за покупко-продажба чрез платформата.
(f) достъп до прилежащи документи отнасящи се до конкретен актив или вземане, и за които активи е приложимо, обработката на договор чрез платформата.
9.2 „АМС България“ ООД може да предоставя допълнителни услуги към основните, при сключване на изрично споразумение, уреждащо това.
9.3 „АМС България“ ООД си запазва правото да изменя общите условията за ползване, доколкото това не засяга съществените разпоредби на договорните отношения и се изисква за адаптиране към съответствие, които не са били предвидими към момента на сключване на споразумението и биха довели до дисбаланс на договорните отношения. Съществени разпоредби са тези, които се отнасят до вида и обхвата на договорените услуги, срокът, включително клаузите за прекратяване. Клаузата в изречение първо на настоящата точка се прилага по аналогичен начин, доколкото се изисква за отстраняване на трудностите при изпълнението на споразумението за ползване след откриването на пропуски след сключването му, особено в случай на изменение на закона или промяна на юрисдикцията. При промяна и/или актуализация на настоящите Общи условия, „АМС България“ ООД се задължава да уведомява регистрираните ползватели на посочения при регистрацията имейл.
9.4 „АМС България“ ООД има право да използва услугите на трети лица (подизпълнители) с цел да изпълни договорните си задължения към ползвателите на платформата.

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ПЛАТФОРМАТА
10.1 Ползвателят се задължава да използва платформата добросъвестно и по предназначение.
10.2 Ползвателят се задължава да не използва платформата в противоречие с приложимото законодателство.
10.3 Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до платформата и нейното управление. Ползвателят е отговорен за установяването на успешна връзка с платформата чрез Интернет. Това включва използването на актуален хардуер и софтуер за използване на платформата, както и на съответната телекомуникационна инфраструктура, отговаряща за минималните изискванията за използване на платформата.
10.4 Ползвателят използва платформата и предоставената там информация и оферти, единствено за определената цел за получаване на информация и/или за иницииране и сключване на договор за покупко-продажба. Информацията достъпна за ползвателите на платформата може да представлява търговска тайна на продавача и не може да бъде разгласяване на трети лица.
10.5 Ползвателите не трябва да правят достъпно със или чрез платформата такова съдържание, което е в нарушение на законодателството.
10.6 Ползвателят се задължава да не възпрепятства функционирането на платформата, и по-специално да не предприема, възлага или търпи каквито и да е действия, които могат да нарушат определена функция на платформата и/или определения достъп на други нейни ползватели. При използването на платформата, ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
10.7 Ползвателите-продавачи и ползвателите-купувачи са особено задължени да спазват законовите разпоредби за борба с изпирането на пари в съответствие със Закон за мерките срещу изпирането на пари. „АМС България“ ООД си запазва правото при необходимост да изисква от ползвателите на платформата релевантна информация и декларации съгласно ЗМСП.
10.8 Ползвателят следва да обезщети и защити „АМС България“ ООД от всички искове срещу „АМС България“ ООД, които са заведени от други ползватели или трети страни, и които твърдят, че ползването на платформата от ползвателя, включително декларирани обстоятелства или друго съдържание, публикувани в платформата от ползвателя, са в нарушение на техните права и други правни разпоредби. Задължението за обезщетение покрива също направени от „АМС България“ ООД разходи, във връзка с осъществена правна защита, в разумна граница. Потребителят не е длъжен да гарантира обезщетение, ако не носи отговорност за нарушението.
10.9 Ползвателят, който се откаже от сключването на договор за покупко-продажба след успешно приключил аукцион, дължи възстановяване на направените разходи от насрещната страна (продавач или купувач на активи или вземания). Такива разходи могат да бъдат включително, но не само: разходи по проучване на актив или вземане, дю дилиджънс (Due DIligence) анализ, оценка на активи и вземания.
10.10 В случай на предявен иск по т. 10.8, потребителят се съгласява да предостави на „АМС България“ ООД релевантната информация без ненужно забавяне, като същата следва да е вярна и пълна, в случай, че претенциите са предявени от трета страна, като същата ще е необходима за оценка на исковете и за защитата им.

11. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА АКТИВИ. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯ.
11.1 Огледите на активи могат да бъдат извършвани посредством физически оглед на място, виртуален оглед или конферентна връзка. По преценка на продавача, могат да бъдат осигурени условия за инспекция на активи.
11.2 Продавачът се задължава да осигурява достъп до обявения за продажба актив, с цел извършване на огледи, включително физически оглед на място, виртуален оглед или конферентна връзка.
11.3 За големи портфейли от вземания, „АМС България“ ООД може да съдейства при осигуряването на изричен достъп на ползвателите на платформата до виртуален дейтарум (data room) на продавача съгласно неговите правила и изисквания или да осигури физически достъп до дейтарум на продавача.
11.4 При използване на дейтарум по т. 11.3, купувачът се задължава да приеме условията на продавача, включително да подпише споразумение за конфиденциалност и други релевантно документи.
12. ЗАДЪЛЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ТАКСИ. ПОСЛЕДВАЩ ПЕРИОД И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
12.1 Възнаграждението за всеки аукцион се дължи от продавача. То се изчислява съобразно Тарифата, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.
12.2 „АМС България“ ООД не събира такси от купувачите за участие в аукциони с отворена видимост (3.3.а). За участие в аукциони с покани (3.3.b) или скрити аукциони (3.3.c), „АМС България“ ООД си запазва правото да събира еднократна такса за участие от купувачите.
12.3 Таксите за допълнителни услуги се изчисляват съобразно Тарифата, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.
12.4 Цените на услугите, обявени в Тарифата не включват ДДС. Възнаграждение се дължи дори ако продавачът продаде обявен актив или вземане на ползвател на платформата, регистриран в платформата, в рамките на една година („последващ период“) от изтичането на аукциона. В такъв случай, продавачът е бъде задължен да информира „АМС България“ ООД за такава реализирана продажба в рамките на последващия период и дължи възнаграждението за аукциона, съобразно Тарифата.
12.5 Всички разходи във връзка с прехвърлянето на собствеността върху активи или вземания, дължими към публични и частни институции са за сметка на купувача, освен ако му купувача и продавача не е договорено друго (напр. нотариални такси, такси за вписване и други).
12.6 След успешното приключване на аукцион, „АМС България“ ООД начислява възнаграждение. На продавача се издава фактура, която следва да бъде платена преди подписване на договора за покупко-продажба. Възнаграждението към „АМС България“ ООД се дължи дори ако продавачът се откаже от сключването на договора за покупко-продажба или при условията на т. 12.4 („последващ период“) и т. 19.1 от настоящите Общи условия.
12.7 За всякакви допълнителни такси, които са изрично поискани от продавач или купувач, „АМС България“ ООД издава фактура след успешното им извършване и тя е дължима в 7 дневен срок от издаването й.
12.8 „АМС България“ ООД ще издаде на ползвателя фактура за предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от ползвателя при регистрацията. При регистрацията си ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Ако получателя на фактурата желае нещо различно, то той трябва да го заяви изрично преди издаването й.
12.9 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната услуга, ползвателят е длъжен да актуализира данните в акаунта си, текущо след всяка промяна. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната услуга, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
12.10 Таксите се заплащат в седемдневен срок след получаване на фактура. Фактурираните суми се внасят по банковата сметка на „АМС България“ ООД, посочена във фактурата.
12.11 „АМС България“ ООД възстановява авансови плащания на ползвателя, ако услугата за която е направено плащането не е осъществена.

13. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВИ И ВЗЕМАНИЯ НА ТЪРГ. ДЕКЛАРАЦИИ
13.1 Ползвателят, в качеството си на продавач на актив или вземане, може да обяви такива на търг и да предложи същите за продажба, само ако е действителният собственик, изрично упълномощено лице или има писмено съгласие на заложните кредитори.
13.2 Ползвателят, в качеството си на продавач на актив или вземане, декларира и гарантира пред „АМС България“ ООД, че по време на срока на действие на настоящото споразумение:
A. той е и ще остане едноличният собственик на обявените активи или вземания, както и че не се е разпореждал с обявените активи или вземания, нито ги е продал (или част от тях);
B. не се е отказвал или отричал и няма да се откаже или отрече от което и да било право или действие, което има във връзка с обявените активи или вземания;
C. върху обявените активи или вземания не съществува обезпечение или други тежести или ограничения (освен изрично посочените);
D. ще запази актива в същото състояние в каквото е било при обявяването му на платформата Vendofin или по време на извършени огледи от купувача.
E. няма да прави промени по актив/активите, освен ако такива не са необходими за своевременно запазване на състоянието на актива.
F. обявените вземания съществуват, не са нищожни и унищожаеми;
G. обявените вземания не са поставени под прекратително условие;
H. обявените вземания не са предмет на залог или други противопоставими права на трети лица (освен изрично посочените);
I. той има необходимото правомощие, което му позволява да поеме и изпълнява своите задължения по настоящото споразумение;
J. по отношение на обявените активи или вземания не съществуват насрещни вземания, по отношение на които може да бъде упражнено право за прихващане или право за задържане, и няма други средства за защита, които трета страна би могла да използва във връзка със продажбата на актив или вземане; и че
K. всички необходими разрешителни и документи, които му позволяват да сключи договор за покупко-продажба, са получени и са, и ще останат с пълна юридическа сила.
13.3 При създаване на аукциона, продавачът следва да определи продължителността му в рамките на минималните и максималните ограничения, които са предварително определени от „АМС България“ ООД. По своя преценка, продавачът може да създаде аукцион с тип пазарно проучване, с цел оповестяване за вземания и проучване на пазарната нагласа.
13.4 Активите или вземанията могат да бъдат обявени на търг с опцията Незабавна покупка („Buy-Now“). В такъв случай, приемането на офертата се извършва независимо от обявената продължителност на аукциона и аукциона приключва с подаването на първата оферта на цената за незабавна покупка.
13.5 При обявяването на актив или вземане на търг продавачът трябва да предостави релевантна информацията, която се изисква за оценката на актива или вземането и е относима за сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба. Продавачът следва да предостави цялата информация и документи, свързани с актив или вземане във последната актуална версия с която разполага. При големи експозиции от вземания, продавачът има право да предостави документи по свое усмотрение, за избрани от него експозиции, като общата информацията може да бъде в систематизиран формат - табличен или друг вид. Продавачът не трябва да укрива информация която може да доведе до съществено разминаване в стойността на вземането или актива (това може да бъде производство по несъстоятелност, преместване на актив в чужбина и други обстоятелства).
13.6 Обявените за продажба вземания се прехвърлят изцяло и ведно с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, където има такива, включително всички лихви, освен ако в договора за покупко-продажба изрично не е уговорено друго.

14. ОТМЯНА НА АУКЦИОН.
14.1 За отмяната на аукцион след пълната му настройка и публикуване на платформата Vendofin, продавачът дължи такса на „АМС България“ ООД върху минималната цена.
14.2 Аукцион, конфигуриран като „пазарно проучване“ може да бъде прекратен по всяко време по искане на продавача.

15. ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
15.1 Платформата за продажба на активи и вземания предоставя, съгласно настоящите Общи условията за ползване, достъп до виртуална възможност за сключване на договор за покупко-продажба между продавача и спечелилия аукциона наддавач след успешно приключен аукцион. „АМС България“ ООД има качеството на посредник между страните.
15.2 Договорът за покупко-продажба се сключва между спечелилия аукциона наддавач и продавача, като следствие от търга. Освен ако не е договорено друго, съдържанието и изпълнението, както и обработката на договора за покупко-продажба, включва само страните по договора за покупко-продажба и се считат за сключен от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност.
15.3 Ползвателите на платформата се съгласява на своя собствена отговорност да следят за съответствие със законовите изисквания относно инициирането, сключването и обработката на договора за покупко-продажба. „АМС България“ ООД не носи отговорност и не поема ангажимент за нормативно съответствие и проверка на договора за покупко-продажба.
15.4 „АМС България“ ООД може да предоставя консултантски услуги във връзка със сключването и обработката на договор за покупко-продажба на актив или вземане, съгласно допълнително споразумение.

16. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ПРЕДЛОЖЕН ОТ ПРОДАВАЧА
16.1 Продавачът има възможността да използва модели на договор за покупко-продажба, които са на разположение за изтегляне от уебсайта на платформата, или да използва свой собствен образец на договор, където е приложимо.
16.2 Ако продавачът реши да използва свой образец на договор за покупко-продажба, следва да го прикачи при публикуването на аукциона.

17. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АУКЦИОНИТЕ
Платформата предлага на продавачите избор от 5 вина аукциона както следва:
Английски аукцион с явно наддаване
Продавачът дефинира аукциона като обявява начална, резервирана (цена, която купувачите не виждат) и цена за директна покупка на обявения актив или вземане. Стартираща цена е първоначалната цена на аукциона. Резервирана цена е минималната цена, при достигането на която и след приключването на търга, продавачът има задължение да сключи договор за покупко-продажба. Цената за директна покупка е активна до 1 час преди началото на аукциона. Платформата приема само увеличаващи се оферти от купувачите. След изтичане на зададеното време за провеждане на аукциона, най-високата предложена оферта е печеливша. Английският аукцион е подходящ за продажба на активи, като автомобили или машини и оборудване.
Английски аукцион с тайно наддаване
Това е най-често срещаната форма. Аукционът е като английски аукцион с явно наддаване, но наддавачите не виждат най-високата текуща оферта. Само тримата наддавачи, предложили най-висока цена, виждат на кое място са за момента.
Закрит аукцион
При този тип аукцион, всеки наддавач може да прави неограничен брой тайни оферти, които не са видими за другите наддавачи и продавача. Тук не е необходимо всяка следваща подадена оферта да е по-висока от предходната. Валидна е последната подадена оферта на ниво фирмен профил. Аукционът приключва с изтичане на срока му, без да има удължаване в последните минути.
Смесен аукцион с явно наддаване
Състои се от два последователни аукциона. Първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е Английски с явно наддаване. Продавачът определя един от двата критерия за допускане на наддавачите до втората част на аукциона – минимална цена или брой най-високи оферти.
Смесен аукцион с тайно наддаване
Също както предния аукцион, първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е английски с тайно наддаване. Този смесен аукцион е подходящ за продажба на вземания.
17.1 Платформата предлага на ползвателите възможност за избор на оферти за продажба чрез функция за търсене и подаване на оферта в рамките на периода на аукциона. Цените, посочени в наддаванията, са крайни и включват ДДС, ако такова е дължимо съгласно законовоопределената основа.
17.2 Наддавателната оферта си счита за подадена след изпращането й на уебсайта и публикуването й в платформата. С изключение на случая при опцията „Незабавна покупка“ („Buy-Now”), наддавателната оферта се отхвърля при условие, че бъде подадена по-висока наддавателна оферта по време на периода на търга.
17.3 С подаването на наддавателно предложение, купувачът приема условията на договора за покупко-продажба за съответния търг, потвърждава, че се запознал със съдържанието му и ще ги приеме.
17.4 С публикуването на оферта за продажба продавачът се съгласява да продаде актива или вземането на спечелилия наддавач при условията на договора за покупко-продажба за съответния търг, потвърждава, че се запознал със съдържанието му и ще ги приеме.
17.5 Продавачът няма задължение да сключи договор за покупко-продажба на актива или вземането, ако не е достигната резервираната цена в търга. Ако след приключването на търга, резервираната цена е достигната или надхвърлена, продавачът е длъжен да сключи договор за покупко-продажба на обявения актив или вземане.
17.6 Ако за конкретния търг не е определена резервираната цена, продавачът е длъжен да сключи договор за покупко-продажба на актива или вземането на най-високата предложена цена.

18. СКЛЮЧВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
18.1 Ползвателите ще бъдат информирани за статуса на търга чрез платформата и по имейл. След края на търга, „АМС България“ ООД уведомява продавача и спечелилия наддавач за приемането на офертата, както и предоставя на двете страни модел на договор за покупко-продажба, където е приложимо.
18.2 Договорът за покупко-продажба се сключва в предвидената от закона форма, не по-късно от две седмици от датата на приключване на търга в присъствието на продавача и спечелилия търг купувач, както и представител на „АМС България“ ООД, въз основа на предоставения или приложен образец на договор. Ако няма законова изискване, договорът да се сключи в присъствието на продавача и купувача едновременно и ако не е уговорено друго, купувачът изпраща незабавно на продавача минимум два екземпляра от образеца на договор, надлежно попълнен и подписан в изискваната форма, за незабавно подписване от другата страна след края на търга. Продавачът трябва да подпише екземпляра, който е предназначен за него, и да го върне обратно без забавяне, включително да предаде надлежните документи за актива или вземането.
18.3 При прехвърляне на вземания, следва да се предадат всички съответни документи и да се предприемат всички необходими действия по прехвърляне на обезпеченията по тях, както и всички други действия във връзка с договора за покупко-продажба.
18.4 При прехвърлянето на активите се извършва фактическо приемо-предаване на актива със съответен протокол. В конкретния договор за покупко-продажба следва да е посочен срокът за приемо-предаване на актива, както и всички други действия във връзка с договора за покупко-продажба.
18.5 Продавачът и купувачът се съгласяват незабавно да съобщят за сключването на договор за покупко-продажба на „АМС България“ ООД.

19. ЗАБРАНА ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ. ДОГОВОРНА НЕУСТОЙКА
19.1 Ползвателят не може нито пряко, нито косвено да заобиколя или да се опита да заобиколи платформата и процедурите, които уреждат сключването на договор за покупко-продажба, по въпроси, засягащи продажбата или покупката на актив или вземане обявен на търг, за да избегне плащането на такса, която се дължи на „АМС България“ ООД.
19.2 В съответствие с точка 19.1 по-горе, продавачът е задължен да се въздържи от следните оферти за продажба:
(a) оферти за продажба или заявки за контакт, при които наддавачът е длъжен да не подаде наддавателни оферти по време на търг, а да установи пряк контакт с продавача, или трети свързани с него лице, за да улесни започването и сключването на договор извън платформата;
(b) оферти за продажба, които целят да постигнат по друг начин целта за продажба или покупка на актив или вземане, което е било обявено на търг, извън или чрез заобикаляне на платформата;
(c) такива оферти за продажби, които предлагат показване на екранната информация относно актива или вземането на страниците на платформата по такъв начин, че информацията за контакт с продавача (напр. имейл адрес, уеб адрес, телефонен номер или други подобни) е видима като подзаглавия, в описанието на актива или вземането или в друга форма;
(d) оферти за продажба, при които се изисква покупката на допълнителни активи или вземания от продавача в допълнение към основния актив или вземане, посочен в офертата за продажба;
(e) оферти за продажба, съдържащи брошури, презентации и описания на активи или вземания, които се предполага да бъдат закупени директно от продавача чрез заобикаляне на платформата;
(f) оферти за продажба, при които в описанието на активите или вземанията се предлага покупка на допълнителни активи или вземания - идентични или различни вариации на предлагания актив или вземане.
19.3 Съгласно точка 19.1 по-горе ползвателите-купувачи и всички регистрирани ползватели, които имат достъп до аукционите, са длъжни да се въздържи от следните оферти за покупка, като същите няма да имат действието на „наддавателно предложение“ и ще се считат за нарушение на настоящите Общи условия, а именно:
(a) наддавателни оферти или искания за контакт, при които продавачът се очаква да прекрати търга, за да установи пряк контакт с купувача, или трети свързани с него лице, с цел иницииране и сключване на договор извън платформата;
(b) наддавателни оферти или искания за контакт с цел продажба или покупка на актив или вземане, обявен на търг, по друг начин извън или чрез заобикаляне на платформата;
(c) наддавателни оферти, в които се изисква покупката на допълнителни активи или вземания на продавача в допълнение към актива или вземането, посочен в офертата за продажба;
(d) наддавателни оферти или заявки за контакт, съдържащи брошури, презентации и описания на услуги, които се предлагат пряко от купувача при заобикаляне на платформата.
19.4 Изрично се забранява на ползвателите на платформата да осъществяват контакт помежду си във връзка с предлагане на каквито и да било допълнителни услуги, включително мениджмънт и продажба на актив или вземане на трети лице, и всяка друга услуга, която би довела до реализирането на продажба.
19.5 В случай на нарушение на забраните за заобикаляне, описани в настоящия раздел, продавачът заплаща договорна неустойка в размер на два пъти таксата, която обикновено би се дължала за реализацията на продажба за съответното вземане или актив.

20. ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ И ПОДДРЪЖКА
20.1 В случай на непредвидима техническа повреда на платформата, „АМС България“ ООД информира ползвателя, доколкото е приложимо, за разумно очаквани срокове в рамките на съществуващите технически възможности. Ако отреденото време за провеждане на даден търг бъде прекратено по време на непредвидим технически срив на платформата, „АМС България“ ООД удължава срока с подходящ по свое усмотрение, освен ако продавачът не уведоми „АМС България“ ООД, че не изисква удължаване. „АМС България“ ООД ще възстанови таксите, които вече са платени за оферти за продажба, които не могат да бъдат осчетоводени след непредвидения технически срив, освен ако технически срив не е по вина на „АМС България“ ООД.
20.2 С оглед повишаване качеството на платформата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, „АМС България“ ООД има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите на платформата. „АМС България“ ООД уведомява ползвателите за предстоящата работа по профилактика и поддръжката на платформата и предполагаемата продължителност на тази работа чрез публикуване на съобщения в платформата, като се вземат предвид законните интереси на ползвателите по време на изпълнението на тази работа. В този случай, „АМС България“ ООД е задължено своевременно да възстанови предоставянето на услугата за достъп до платформата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

21. ОТГОВОРНОСТИ НА „АМС БЪЛГАРИЯ“ ООД
21.1 За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения страните носят отговорност в съответствие със Закона за задълженията и договорите.
21.2 „АМС България“ ООД не отговаря пред ползвателите на платформата за:
(a) външни данни, които са налични в платформата, и по-специално актуалното състояние на тези външни данни;
(b) злоумишлени действия на трети лица;
(c) вреди и пропуснати ползи от неизпълнение на задълженията на ползвателите за сключване на договор за покупко-продажба на вземане или актив;
(d) предоставена информация относно активи и вземания, включително действителното съществуване на активи и вземания; истинността на информацията и данните, предоставена от продавача относно актива или вземанията, както и състоянието на платежоспособността на длъжника и готовността му за плащане;
(e) модел на договор, предоставен от продавача, включително неговата годност за осъществяване на последиците на покупко-продажба. „АМС България“ ООД не дава правни или данъчни консултации в това отношение;
(f) за унищожаване или загуба на данни, собственост на ползвателя, по причини независещи от „АМС България“ ООД;
(g) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на ползвателя в резултат от използване на услугата на платформата по това споразумение;
(h) неспособност на ползвателя да ползва услугите на платформата;
(i) претенции от трети лица срещу ползвателя при и по повод ползване на услугите на платформата;
(j) незаконосъобразното използване на услугите на платформата от страна на ползвателя;
(k) разкриване на лични данни, търговска тайна, пропуснати ползи при неспазване на сроковете на заплащане на услугите на платформата от страна на ползвателя.

22. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.1 Споразумението за използване на платформата се сключва за неопределен срок. Споразумението за ползване на услугите на платформата се прекратява, като:
a) всяка от страните може да деактивира фирмен профил или потребителски профил (ползвателят е физическо лице);
b) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по споразумението;
c) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
d) едностранно с едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
e) при обективна невъзможност на някоя от страните по споразумението да изпълнява задълженията си;
f) в случаите по т. 19.2 от настоящите Общи условия.
22.2 „АМС България“ ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно споразумението, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
22.3 Прекратяването на споразумението не засяга задължението за заплащане на такси.

23. АВТОРСКО ПРАВО
1. Правата върху разположените на платформата на „АМС България“ ООД текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на носителя на авторското право. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанията в бази данни или други електронни медии и системи.
2. Със сключването на споразумението при тези Общи условия ползвателят декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху определени текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други защитени от закона произведения, разположени на платформата на „АМС България“ ООД, принадлежат на трети лица.
3. Всички текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други защитени от закона произведения, разположени в платформата на „АМС България“ ООД, се предоставят изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от съдържанието на платформата, включително, но не само текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други с търговска цел, както и тяхното предаване, разпространение и съхраняване (например с цел предоставяне на копия, запаметени на магнитни и/или дискови носители и др.), е строго забранено.
4. Всеки ползвател може да разглежда платформата на „АМС България“ ООД на своето устройство, както и да отпечатва части от тези страници само и единствено за своя лична употреба. Разпространението на съдържание от платформата на „АМС България“ ООД, независимо от неговия вид или обем, е забранено.
5. „АМС България“ ООД има право да налага и допълнителни ограничения при визуализацията на съдържанието и ползването на платформата.
6. Търговското наименование „Вендофин“ и логото са търговски марки. Всяко възпроизвеждане и/или използване на един и/или повече от тези елементи подлежи на предварителното писмено одобрение от страна на „АМС България“ ООД.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
24.1 „АМС България“ ООД предприема мерки за защита на личните данни на ползвателите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство в областта на защитата на лични данни.
24.2 Със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че ползвателят дава своето съгласие за следното:
· да се обработват личните данни на ползвателя при условия, регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство в областта на защитата на лични данни;
· да се предоставят личните данни на ползвателя на трети лица - администратори на лични данни.
24.3 „АМС България“ ООД отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
24.4 С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
24.5 Информацията по предходната точка, при наличие на дадено от субекта изрично съгласие, може да бъде използвана от „АМС България“ ООД за предлагане на нови услуги на ползвателите (безплатни или платени), за промоции, предоставяне на рекламни материали, запитвания, за обаждания от центъра за обслужване и всякакви други цели.
24.6 При наличие на дадено от субекта изрично съгласие, „АМС България“ ООД има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. „АМС България“ ООД има право да използва събраната информация и след прекратяване на споразумението в срок от 30 дни.
24.7 „АМС България“ ООД се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за ползвателите или за ползването на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
· е получил изричното съгласие на ползвателите при регистрацията или в по-късен момент или това е задължително с оглед естеството на представяната услуга,
· информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури,
· информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „АМС България“ ООД за дейности по администриране на същия и ползването на услугите.
24.8 „АМС България“ ООД не носи отговорност, в случай че попълнените данни от ползвателя са неверни и с това той е нанесъл вреда на трето лице.
24.9 От съображения за сигурност на личните данни на ползвателя, „АМС България“ ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ползвателя в момента на регистрацията.
24.10 „АМС България“ ООД приема и обявява на сайта си подробна Политика на поверителност, достъпна тук. Ползвателят се съгласява с Политиката на поверителност на „АМС България“ ООД.
24.11 Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата за достъп до платформата, „АМС България“ ООД има право да изисква от ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

25. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
„АМС България“ ООД приема и обявява на сайта си Политиката за използване на бисквитки, която е част от настоящите общи условия и може да видите тук.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
26.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на споразумението за използване.
26.2 За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на това споразумение, се прилагат законите на Република България.
26.3 Всички спорове, възникнали между „АМС България“ ООД и ползвателите, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред Арбитражния съд при Българска стопанска камара (БСК).
26.4 „АМС България“ ООД може да осигури съдействие за ексклузивно нотариално изповядване на сделки, сключени чрез платформата.
26.5 Всички политики и приложения към тези Общи условия са неразделна част от тях.
26.6 Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели на 01.09.2019 г.
***
Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече