Какво е аукцион?
Електронният аукцион, за краткост наричан аукцион, представлява електронна търговия, която се осъществява между продавачи и купувачи в рамките на платформата. Това може бъде както business to business, така и business to consumer електронна търговия. 
Аукционите дефинирани в рамките на платформата Вендофин имат специфични параметри, както следва:
 • Начална цена - Първоначалната цена от която стартира даден аукцион.
 • Резервирана цена - Цената, при достигането на която, продавачът има задължение според общите условия на платформата да сключи договор за покупко-продажба. Резервираната цена не е видима за купувачите.
 • Цена за директна покупка - Конфигирирането на цена за директна покупка дава възможност на регистрираните ползватели на платформата да закупят продукта (актив или вземане) до 1 час преди стартирането на аукциона.
 • Начално и край на аукциона - Начална дата и час и крайна дата и час на аукциона. Всички часове дефинирани по време на създаване на аукцион са в източно европейско време.
 • Време за обратно отброяване - С оглед на равнопоставеност на участващите в търга, продавачът може да конфигурира време за обратно отброяване от 0 до 15 минути. Ако такова време бъде конфигурирано, то аукционът ще бъде продължен в случай че в рамките на това време бъде подадена оферта. Времето за продължаване на аукциона е същото като конфигурираното време за обратно отброяване и стартира от подаването на последната оферта.
 • Минимална и максимална стъпка на наддаване - Тези два параметъра позволяват на продавача да защити както своите интереси, така и интересите на купувачите като не позволява стъпките на наддаването между участващите да излизат извън дефинираните стойности.
 • Критерий за втори етап - При аукционите от смесен тип, продавачът трябва да дефинира критерий за преминаване на купувачите към втора фаза. Този критерий може да бъде максимален брой оферти или минимална цена. При конфигуриран максимален брой оферти, купувачите участвали в първата фаза на аукциона се класират в обратен ред според последно подадените си оферти и напред преминават само участниците, чиято бройка е конфигурирана от продавача. При минимална цена, напред продължават всички участници в първата фаза, чиято последна оферта е била не по-малка от минималната цена конфигурирана от продавача.
Английски аукцион с явно наддаване
Продавачът дефинира аукциона като обявява начална, резервирана (цена, която купувачите не виждат) и цена за директна покупка на обявения актив или вземане. Стартираща цена е първоначалната цена на аукциона. Резервирана цена е минималната цена, при достигането на която и след приключването на търга, продавачът има задължение да сключи договор за покупко-продажба. Цената за директна покупка е активна до 1 час преди началото на аукциона. Платформата приема само увеличаващи се оферти от купувачите. След изтичане на зададеното време за провеждане на аукциона, най-високата предложена оферта е печеливша. Английският аукцион е подходящ за продажба на активи, като автомобили или машини и оборудване.
Английски аукцион с тайно наддаване
Това е най-често срещаната форма. Аукционът е като английски аукцион с явно наддаване, но наддавачите не виждат най-високата текуща оферта. Само тримата наддавачи, предложили най-висока цена, виждат на кое място са за момента.
Закрит аукцион
При този тип аукцион, всеки наддавач може да прави неограничен брой тайни оферти, които не са видими за другите наддавачи и продавача. Тук не е необходимо всяка следваща подадена оферта да е по-висока от предходната. Валидна е последната подадена оферта. Аукционът приключва с изтичане на срока му, без да има удължаване в последните минути.
Смесен аукцион с явно наддаване
Състои се от два последователни аукциона. Първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е Английски с явно наддаване. Продавачът определя един от двата критерия за допускане на наддавачите до втората част на аукциона – минимална цена или брой най-високи оферти.
Смесен аукцион с тайно наддаване
Също както предния аукцион, първата част на аукциона е от закрит тип, а втората част на аукциона е английски с тайно наддаване. Този смесен аукцион е подходящ за продажба на вземания.
Отворен
Продуктите обект на продан в този тип аукциони са видими в цялата им дейталност за всички посетители на www.vendofin.com, като участието в аукциона е възможно само за регистрирани ползватели.
С покани
Данните на продукта обект на аукцион с покани са видими за нерегистрираните посетители на www.vendofin.com. Участие в аукцион е възможно само при изпращане на изрична покана от продавача до купувача.
Скрит
Тези аукциони са видими само за ползватели на сайта, до които продавачът е изпратил персонализирана връзка към аукциона. Всички останали посетители не могат да видят този тип аукцион.
Опцията за директна покупка позволява на купувачите да закупят продукта на предварително определена от продавача цена преди да е започнал аукциона за продукта. След потвърждаването на директната покупка, според общите условия на Вендофин, между продавача и купувача се сключва договор за покупко-продажба.
Онлайн бизнесът има нужда от доверие, а ние от Вендофин ще ви го осигурим! Ние осигуряваме съответствие с GDPR посредством утвърдена политика за поверителност и изградени практики.
Неприкосновеност на данните:
При преноса на Вашите данни като продавач или инвеститор в платформата Вендофин, ние използваме SSL сертификати от най-висок клас. Криптирането на данните става по следния начин:
 • Вашият браузър осъществява връзка с нашия сървър през Интернет.
 • Сървърът изпраща сертификата си.
 • Вашият компютър верифицира автентичността на сертификата с trust център. Генерира се ключ за сесийната връзка и всички данни които се прехвърлят, биват криптирани посредством този ключ, като по този начин данните Ви биват защитени от подслушване от трети страни.
Контрол на достъпа:
Достъпът до дейта центъра на Microsoft Azure се управлява от ясни правила. Само определени служители имат достъп до защитените данни, с цел осъществяване на дейност по поддръжка.
Резервни копия:
Всички данни се пазят и на допълнително място, така че в случай на проблем с основния сървър, работата на платформата ще продължи без да има прекъсване за ползвателите.
Защитата на вашите данни е от първостепенна важност за нас. Повече информация относно използваните технологии може да откриете на Microsoft Azure Security
 • Повишени приходи - чрез разширяване на клиентската база и съкращаване на цикъла за продажба, продавачите могат да достигнат до най-заинтересованите купувачи по възможно най-ефективния начин и да продадат според реално определената цена от купувачите.
 • Оптимална цена за продажба - различните параметри при конфигурирането на аукциона спомагат на продавача да получи оптимална цена за своя продукт. Това предотвратява риска за продавача от искане на прекалено ниска или прекалено висока цена. Необходимо е предварително подписване на договор за сервизно обслужване между продавача и АМС България.
 • Ниски разходи - използвайки функционалността на www.vendofin.com, продавачите заплащат минимално възнаграждение при успешно провеждане на аукциона, като по този начин си спествяват високите разходи по наемане на посредник или осъществяване на физически аукцион.
 • Висока ликвидност - продавачите имат възможност да увеличат своята ликвидност, чрез организирането на необходимите аукциони, както и чрез настройването на цена за директна покупка на своите атрактивни активи.
 • Възможност за преговори - участието в аукцион дава възможност за договаряне на цената между купувача и продавача. В процесът на наддаване купувачът сам може да определи цената, на която е готов да купи даден продукт.
 • Анонимност - самоличността на купувача е скрита в процеса на протичане на аукцион. Връзката между купувач и продавач се осъществява едва при самото подписване на договора за покупко-продажба на актива или вземането.
 • Удобство - Купувачите могат да участват в аукциони от разстояние, като по време на аукциона участниците могат да задават въпроси и да получават отговори.
Активите представляват движимо или недвижимо имущество. Платформата Ви дава възможност да организирате аукцион за следните видове активи:
Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече